Misja i zadania wychowawcze szkoły

Główną misją i zadaniem wychowawczym szkoły jest w sposób praktyczny i skuteczny realizować cele pedagogiki humanistycznej. Wpisując się w tradycję europejską, współczesny człowiek powinien organizować swoje życie wokół prawdy, dobra i piękna. Dlatego też uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie nabierają umiejętności rozpoznawania trwałych idei i wartości humanistycznych, budowania systemu własnych przekonań na gruncie tych wartości, np. kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec kolegów, osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, ludzi z otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi słabszych, trudną sytuacją życiową, w poczuciu tolerancji i zrozumienia. Taka postawa ma zaowocować także ich szacunkiem do wielokulturowej przeszłości naszej Ojczyzny z uwzględnieniem roli chrześcijaństwa, poszanowaniem tradycji regionu, Krakowa.

W praktycznym odniesieniu misją i zadaniem szkoły jest wykształcić w uczniu człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych, dążącego do prawdy o świecie i o sobie samym, tolerancyjnego, umiejącego twórczo i sumiennie żyć w społeczeństwie demokratycznym, w poczuciu przynależności do tradycji europejskiej, potrafiącego swoją etyczną postawą ubogacać życie rodzinne, środowisko lokalne, państwowe, miejsca dalszych etapów nauki, a następnie pracy. Dzięki temu, znając swoją wartość i godność powinien on w życiu zawsze kierować się zarówno dobrem osoby ludzkiej jak i dobrem wspólnym całego społeczeństwa.

Misję i główne zadania wychowawcze szkoły można przedstawić w następujących punktach:

 • Udzielanie integralnej pomocy uczniom poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą.
 • Budowanie wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym porozumieniu uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Integralne powiązanie kształcenia z wychowaniem.
 • Tworzenie atmosfery wspólnej pracy.
 • Uczenie rozpoznawania trwałych idei i wartości humanistycznych, budowanie sytemu własnych przekonań na gruncie tych wartości.
 • Uczenie samodzielnego myślenia.
 • Kształtowanie krytycznego odbioru treści płynących z mass mediów przez hierarchizację i selekcję informacji.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem grup nieformalnych oraz uzależnień młodzieży.
 • Uczenie szacunku do wielokulturowej przeszłości naszej Ojczyzny i poszanowania tradycji regionu.
 • Przygotowanie uczniów do życia w wolnym społeczeństwie demokratycznym w poczuciu przynależności do tradycji europejskiej.
 • Uczenie skutecznego działania poprzez rozwój technik pracy indywidualnej oraz grupowej, twórczego rozwiązywania problemów oraz uniwersalnych procedur uczenia się.
 • Wskazywanie kierunków rozwoju zawodowego uczniów.

W naszej szkole uczeń zawsze będzie postrzegany w roli człowieka obok nauczyciela – drugiego człowieka. Tym samym szkoła dąży do upodmiotowienia relacji międzyludzkich, stawiając na równorzędność ucznia i nauczyciela, w sokratejskim układzie – mistrz i uczeń.

Absolwent szkoły przy ul. Studenckiej 13, to:

Człowiek, dążący do prawdy, przygotowany do dalszego kształcenia z ukierunkowaniem na odniesienie sukcesu zawodowego, świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych. Człowiek umiejący pracować twórczo indywidualnie i w zespole. Myślący i umiejący stale się uczyć oraz doskonalić się. Umiejący planować swoją pracę i organizować ją wykorzystując przy tym TI. Jest to człowiek wolny, tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, znający języki obce oraz zdrowy styl życia, sprawny fizycznie, szanujący tradycje rodzinne, świadomy korzeni naszej Ojczyzny, krytycznie myślący, zdolny do dokonania właściwych wyborów.

 

Ceremoniał

 

ROTA ŚLUBOWANIA

My, Uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

w obecności Nauczycieli, Rodziców, ślubujemy uroczyście:

– podążać za ideałami prawdy, wolności i dobra

– strzec wielkiego dziedzictwa kultury Krakowa, Polski, Europy

– być wiernym tradycjom naszego narodu

Ślubujemy!

– szanować ludzką godność i prawa człowieka

– strzec honoru i dobrego imienia Szkoły

–  godnie reprezentować XLII Liceum Ogólnokształcące, rozsławiać je rzetelną nauką i pracą

– uczciwie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy!

– zdobywać nowe umiejętności i rozwijać pasje

– wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących

– wcielać w życie idee solidarności, tolerancji  i przyjaźni

Ślubujemy!

– zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i innych

Ślubujemy!

 

Tekst ślubowania czyta przedstawiciel klas pierwszych, a wszyscy uczniowie powtarzają: Ślubujemy!

 

Skip to content