We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy nowy projekt kierowany do nauczycieli i uczniów w ramach programu ERASMUS+ na lata 2018-2020 pod hasłem: „SOS – Sustain Our Souls” i jest on związany z dziedzictwem kulturowym oraz historią krajów/regionów biorących udział w projekcie (dowiedz się więcej)

Relacja ze spotkania uczniów i koordynatorów w XLII LO 21-25.10.2019

Relacja ze spotkania online w dniach 3-5.03.2021

 

 

 

INORMACJE O PROJKECIE Z PROGRAMU ERASMUS+ „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” REALIZOWANYM W XLII LO W LATACH 2015-2017:

 

Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” ma za zadanie przyczynić się do wielokierunkowego rozwoju XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie ( dawniej Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie). Nowatorskie rozwiązania wprowadzane w szkole (innowacja pedagogiczna zwana „Klasy patronackie VLO”, klasy sportowe brydżowe, innowacja „Edukacyjny Kraków wielokulturowy” wymagają stałego doskonalenia kadry realizującej poszczególne zadania i stałego jej wsparcia.

Nasz projekt został stworzony na podstawie dokumentów obejmujących misję szkoły, wizję jej realizacji oraz koncepcję pracy, w tym wieloletni strategiczny planu jej rozwoju, także w kontekście europejskim i przyszłych planowanych zadań edukacyjnych i rozwiązań systemowych, którego ważną częścią jest dokument związany z rozwojem potrzeb i umiejętności zawodowych nauczycieli, personelu oraz dyrektora szkoły jako lidera oświatowego w lokalnym środowisku.

Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych jest niezwykle istotne przy tak innowacyjnych i szeroko zaplanowanych działaniach edukacyjnych. W związku z tym celem projektu jest w szczególności: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (język angielski, hiszpański i francuski), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych poprzez udział w szkoleniach metodyczno – kulturowych, specjalistycznych, obserwacja pracy nauczycieli zajmujących podobne stanowiska/uczących analogicznych przedmiotów w instytucji partnerskiej (szkoła w Hiszpanii) w celu przygotowania ich do nauczania dwujęzycznego, podniesienie kompetencji kulturowych uczestników, realizacja zaplanowanych mobilności zagranicznych pracowników szkoły oraz ich promocja, obserwacja jak funkcjonują inne szkoły osiągające lepsze wyniki w rankingach PISA, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły w dalszej perspektywie, poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia w naszej szkole, w szczególności poprzez współpracę z wybranymi instytucjami partnerskimi, dzielenie się materiałami edukacyjnymi, dokumentami i mediami wyprodukowanymi w projekcie, zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących dokumentacji swoich działań, wypełniania raportów po mobilnościach oraz wykorzystanie narzędzi krajowych i europejskich promowanych przez program Erasmus+.

Proces wyboru konkretnych uczestników projektu jest ściśle powiązany z celami naszego projektu i zadaniami, które zaplanowaliśmy w szkole do osiągnięcia w planie rozwoju naszej szkoły na lata 2015-2017. Profil uczestnika odpowiada także kryteriom szczegółowym związanym z charakterem organizacji partnerskich oraz adekwatności działań planowanych przez poszczególnych pracowników dla potrzeb szkoły. W szczególności uczestnikami projektu są nauczyciele przygotowujący się do nauczania dwujęzycznego, uczestnicy innowacji „Edukacyjny Kraków wielokulturowy”, nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele podejmujący naukę języka obcego.

W zarządzaniu projektem korzystamy z nowoczesnych rozwiązań uwzględniających odpowiednią alokację środków, czyli zasobów ludzkich, zasobów finansowych, dostępnego wyposażenia oraz czasu. Nasz model zarządzania koncentruje się na pracy zespołowej (w tym celu powołanie grup roboczych), ale posiada także wyraźną strukturę organizacyjną z czytelnym przydziałem kompetencji.

Jako szkoła poszukujemy aktywnie efektywnych rozwiązań systemowych, uwzględniających  perspektywę w przestrzeni, ale również w czasie. Nasz projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” jest działaniem globalnym na szeroką skalę, wieloetapowym i wielokierunkowym. Uwzględnia on indywidualne potrzeby szkoły zwłaszcza w zakresie edukacji międzykulturowej, nauczania dwujęzycznego, równania szans, przewiduje poznanie nowych skutecznych metod i rozwiązań zarówno w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, jak i organizacji pracy szkoły oraz działań wychowawczych. Projekt promuje rozwiązania dotyczące uczenia się języków i różnorodności językowej, zakłada rozwój kompetencji osobistych uczestników projektu, a przez europejski wymiar działań, większą otwartość na efekty synergii wynikające ze współpracy z różnorodnymi instytucjami partnerskimi.

The purpose of “Active Teachers Unite Europe through Innovations” project is a multidirectional development of XLII Secondary School in Krakow (former Adam Mickiewicz Secondary School in Krakow). The innovations introduced at the school (a pedagogical innovation called „Klasy patronackie VLO” – forms cooperating with Higher Secondary School no 5 in Krakow, bridge sports forms, the innovation „Edukacyjny Kraków wielokulturowy” – “Educational multicultural Krakow” require continuous skills upgrading and support of the staff responsible for particular tasks.

Our project has been created on the basis of documents covering the school mission, the vision of its materialization and the work concept including its far-fetched strategic development plan. It has also been set in the European context and in the prospect of the planned future educational tasks and system concepts the important part of which is the document related to the development of needs and professional  skills  of teachers, other staff and the headmistress as the educational leader in the local community.

Constant competences upgrading is extremely important in such innovational and broadly planned educational actions. Therefore the aim of the project is in particular: to upgrade teachers competences in the area of foreign languages (English, Spanish and French), to improve foreign language teachers competences  through participation in specialized methodology and culture trainings, to observe the work of teachers holding similar posts or teaching similar subjects in a partner institution (a school in Spain) in order to prepare them for bilingual teaching, to improve the participants culture competences, to undertake the planned mobilities of school staff abroad and to promote them, to observe how schools which have better results in PISA rankings work, to implement the solutions and knowledge gained during mobilities abroad carried out within the project and through this to improve the school work quality in the long term, to broaden the intercultural education dimension in our school, in particular through the cooperation with chosen partner institutions, to share educational materials, documents and media produced during the project, to gain practical skills related to documenting actions, to fill in reports following mobilities and to make use of state and European tools promoted in Erasmus+ program.

The process of choosing particular project participants is closely related to the purpose of our project and the tasks planned to accomplish included in the school development plan for the years 2015-2017. The participant profile also closely corresponds with the particular criteria related to partner institution organisations and with the adequacy of actions planned by individual school workers to suit school needs. Specifically, the project participants are the teachers preparing themselves for bilingual teaching, the participants of  “Educational multicultural Krakow” innovation, foreign language teachers and the teachers learning foreign languages.

In the project management we use modern solutions considering adequate means allocation, i.e. human resources, funds, available equipment and time. Our management model concentrates on team work (setting working groups) but also has a transparent work structure with a clear allocation of competences.

As a school we actively search for effective system concepts considering a perspective in space and time. Our project “Active Teachers Unite Europe through Innovations” is a global, large scale, multidirectional and multi-stage action. It considers individual school needs, particularly in the area of multicultural education, bilingual teaching and creating equal opportunities. It enables learning new effective methods and solutions in both particular subject teaching and school work organization as well as in the area of upbringing. The project promotes ways of learning foreign languages and language diversity, it also assumes the development of project participants personal competences. Through the European dimension of actions it also promotes greater openness to the effects of synergy resulting from the cooperation with various partner institutions.

 

Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” o numerze umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491 został zatwierdzony do realizacji w naszej szkole w terminie od 31.12.2015r. do 30.12.2017r.

Wyżej wymieniony projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 27 784,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 116 212,14 PLN.

W projekcie przewidziano zrealizowanie 13 mobilności:

4 mobilności do Irlandii dla nauczycieli języka angielskiego,

1 mobilność do Finlandii dla dyrektora szkoły,

2 mobilności do Francji na kurs języka francuskiego,

3 mobilności do Irlandii na kurs języka angielskiego dla nauczycieli innych przedmiotów niż język angielski oraz

3 mobilności typu „job shadowing” do naszej szkoły partnerskiej w Hiszpanii.

Nasza szkoła włączy zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników organizacji uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju organizacji w przyszłości poprzez:

 • zaktualizowanie dokumentów szkoły, wypracowanie modelu nauczyciela jako osoby rozwijającej się wewnętrznie i równie dynamicznej jak otaczający go świat,
 • zaplanowanie dalszych działań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem mobilności zagranicznych,
 • wykorzystanie materiałów z kursów do wypracowania efektywniejszych modeli pracy na lekcjach,
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży,
 • stworzenie całościowych (korelujące wszystkie przedmioty) programów pracy dla uczniów obcokrajowców oraz polskich, powracających z zagranicy,
 • utworzenie centrum edukacyjnego dla młodzieży o podobnych potrzebach, włączając aktywnie w działania młodzież polską, wypracowując systemowy model pracy z ww. grupą młodzieży,
 • zaktywizowanie większej grupę nauczycieli do udziału w projektach międzynarodowych i do pisania wniosków aplikacyjnych,
 • włączenie do współpracy z instytucjami /szkołami partnerskimi grupy nauczycieli po kursach językowych,
 • przedstawienie rekomendacji dobrych praktyk organom prowadzącym oraz kształtującym politykę szkolną.
            Dnia 14 września 2017r. gościła w naszej szkole pani Agata Tybor, uczestniczka projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” i mobilności zagranicznej do Dublina zrealizowanej w ubiegłym roku szkolnym w ramach wspomnianego wyżej projektu. Podczas spotkania z młodzieżą i innymi uczestniczkami projektu przedstawiła prezentację ze szkolenia w Dublinie i podzieliła się z młodzieżą klas gimnazjalnych naszej szkoły pomysłami na projekty, których zastosowanie może pomóc w integracji wiedzy z różnych dziedzin, doskonaleniu umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

            Ustalając obszar tematyczny projektów realizowanych przez uczniów można odnieść się do celów zawartych w podstawie programowej, mogą one obejmować jeden lub więcej przedmiotów, zostać zaproponowane przez nauczyciela lub wynikać z takich zainteresowań uczniów, które w jakiś sposób wpisują się w realizację podstawy programowej.

            Pani Tybor wykorzystała do prezentacji materiały z kursu „English & Culture: Methodology of Culture for Teachers of English”opracowane przez Ann Marie O’Brien. Wśród propozycji tematów projektów znalazły się m.in.:

 • zaprezentowanie dorobku wybranego pisarza poprzez zgromadzenie zdjęć okładek dzieł pisarza i analizę w jaki sposób odnoszą się one do treści utworu,
 • wybranie jednej książki autora i przeanalizowanie okładek różnych wydań tej książki jako zjawiska dokumentującego zmieniającą się percepcję społeczną pewnych treści i sposobu odbioru literatury,
 • zaprojektowanie własnej okładki/ okładek dzieł wybranego autora,
 • twórcze pisanie (creative writing) poprzez dokończenie wypowiedzi rozpoczynającej się od „I come from …” ze szczególnym uwzględnieniem np. obrazów, dźwięków, zapachów i zilustrowanie jej krótkim filmem lub zdjęciami,
 • „six-word stories” zainspirowane przez ‘For sale: baby shoes, never worn.’ Ernesta Hemingwaya, np. ’Left handed woman finds Mr. Right.’ , a polegające na utworzeniu własnej historyjki i zebraniu np. wśród rówieśników sposobów jej zakończenia,
 • pisanie limeryków na zadany temat.

            W prezentacji uczestniczyli uczniowie klasy IIB pod opieką pani Moniki Lewickiej i uczniowie przebywający pod opieką pani Karoliny Stasińskiej na zajęciach bibliotecznych. Obecne były także koordynatorki projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”, pani Urszula Kogut i Dorota Ślęzak. Prezentacja pani Agaty Tybor odbyła się w ramach dzielenia się wiedzą i upowszechniania naszego projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” o numerze umowy POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491, który został zatwierdzony do realizacji w naszej szkole w terminie od 31.12.2015r. do 30.12.2017r. Współfinansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Współpraca międzynarodowa z wykorzystaniem platformy eTwinning

Prowadzony w Gimnazjum nr 2 (obecnie przekształconym w XLII LO) od 2015 roku projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” jest realizowany na zasadach europejskiego programu Erasmus+. Jednym z narzędzi rekomendowanych przez program Erasmus+ jest platforma eTwinning. Dzięki tej platformie cyfrowej uczniowie mają szansę zwiększyć swoje umiejętności językowe oraz z zakresu korzystania z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), nauczyciele mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów zaangażowanych we wspólne działania, a szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o ciekawe metody pracy oraz promuje siebie w Krakowie, w Polsce i w Europie.

Przy pomocy platformy eTwinning nawiązałam kontakt ze szkołą średnią IT „C. Cattaneo” w San Miniato we Włoszech i we współpracy z tamtejszą nauczycielką języka angielskiego, panią Beatrice Bianucci, powstał projekt „Beyond European Borders”, w który zaangażowani są nauczyciele języka angielskiego i uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Francji, Słowacji i Polski. Projekt ma na celu nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych szkół w Europie, doskonalenie języka angielskiego, korzystanie z narzędzi cyfrowych, prowadzenie dialogu interkulturowego promującego takie wartości jak tolerancja, wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie różnorodności kulturowej i praw człowieka.

Uczniowie klas gimnazjalnych, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie „Beyond European Borders” zostali pod koniec listopada 2017 skontaktowani poprzez adresy emailowe z uczniami z ww szkoły we Włoszech. Projekt będzie realizowany do maja 2018r. i w trakcie tego okresu uczniowie będą m.in. prowadzić korespondencję emailową na ustalone tematy wg harmonogramu pracy:

 1. Introducing themselves, their families , hobbies, interests, favourite things ( November ),
 2. Describing:
 • their school (December)
 • their cities ,regions and countries (January),
 • their favourite kind of music, singer, group (February),
 • national and religious holidays and celebrations (March) ,
 • meals, typical dishes and recipes (April)
 • favourite holidays or school trips (May)

Uczniowie będą także przesyłać sobie wykonane samodzielnie krótkie filmy tematyczne, zamieszczać życzenia świąteczne i inne materiały na specjalnej stronie projektu „Twinspace”, a ich nauczyciele będą monitorować przebieg projektu i postępy uczniów. Całość projektu jest systematycznie dokumentowana na platformie eTwinning.

Dorota Ślęzak (nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”)

Działania informacyjno-promocyjne

Uczestnicy projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” rozpowszechniali informacje o źródle dofinansowania i prezentowali się w przygotowanych w ramach realizacji projektu koszulkach z nazwą projektu i stosownymi logotypami podczas „Dnia Otwartego Szkoły” dla kandydatów na uczniów i ich rodziców 10 maja 2016. Informacje o realizowanym w szkole projekcie znalazły się także na drzwiach do poszczególnych pracowni (na zdjęciu wejście do pracowni geograficznej).

Besanson

Sprawozdanie z wyjazdu do Besançon we Francji w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z PO WER

Dnia 02 lipca 2016 roku wyjechałyśmy na szkolenie „Formation pour professeurs et formateurs de FLE” do Besançon. Autokar firmy Sindbad wyruszył z Krakowa o 11.00. Po 23 godzinach podróży dotarłyśmy na nasz przystanek docelowy, następnie Bianka, nauczycielka języka francuskiego, zamówiła taksówkę, bowiem do miasta miałyśmy cztery kilometry i nie dojeżdża tam komunikacja miejska. Zakwaterowane zostałyśmy w akademiku Cité Universitaire Canot usytuowanym dziesięć minut od Uniwersytetu nad rzeką Doub.

Na miejscu przyporządkowano nam pokoje i mogłyśmy się rozpakować. Po męczącej drodze postanowiłyśmy zregenerować siły. Następnie poszłyśmy zwiedzić miasto.

Następnego dnia przewidziano na godzinę 10.00 spotkanie organizacyjne i przywitanie w Centrum Językowym CLA. Uczestnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Iranu, Argentyny, Chorwacji, Szwajcarii, Białorusi, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Nigerii, Maroka, Ghany, Turcji, Słowenii, Rumuni oraz Portugalii zebrali się w dużej auli, aby poznać prowadzących zajęcia i zapoznać się oraz wpisać na zajęcia. Nasz rozkład dnia wyglądał następująco: moduł pierwszy trwał od 8.30 do 10.00, następnie miałyśmy półgodzinną przerwę, od 10.30 do 12.00 miałyśmy drugi moduł. Następnie przerwa obiadowa i zaczynał się trzeci moduł o 13.30. O godzinie 15.00 kończyły się zajęcia obowiązkowe. Musiałyśmy jednak uczestniczyć jeszcze w co najmniej dwóch forach lub wziąć udział w atelier, które odbywały się od 15.30 do 17.00. Wybrałyśmy różne tylko pierwsze moduły (Bianka wybrała „Uczyć i nauczać gramatykę inaczej”, natomiast ja „Animacja klasy poprzez gry i symulacje”). Potem zdecydowałyśmy się na zajęcia doskonalące język francuski, po obiedzie natomiast „Społeczeństwo i kultura francuska dzisiaj”. Na koniec zdecydowałyśmy się na fora „Zajęcia w klasie z wykorzystaniem radia RFI Savoirs – prezentacja strony RFI”, „Organizacja i aktualności we francuskim systemie edukacyjnym”, „Odkryć Muzeum czasu – Palais Granvelle”, „Odkrywanie Besançon jako miasta pełnego niespodzianek” z historykiem architektury i „Portret kobiet ukazany w malarstwie zachodnim”. Miałyśmy również okazję uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, dniu irańskim z degustacją potraw, zobaczyć miasto od strony rzeki płynąc statkiem, zwiedzić Muzeum Wiktora Hugo i Cytadelę wpisaną na listę światowego dziedzictwa Unesco oraz oglądnąć pokaz sztucznych ogni z okazji Święta Narodowego 14 lipca.

W ostatnim dniu po zajęciach pożegnano wszystkich uczestników lampką wina i tartinkami.

Autokar do Polski miałyśmy następnego dnia o godzinie 18.20. Cały dzień spędziłyśmy więc zwiedzając ostatni raz miasto i ogród botaniczny oraz kupując pamiątki dla najbliższych.

O godzinie 18.30 ruszyłyśmy w drogę powrotną do Polski po dwutygodniowym szkoleniu.

Jesteśmy bardzo wdzięczne osobom, które umożliwiły nam udział w tym szkoleniu w tak szczególnym miejscu, które znane jest z wysokiej jakości nauczania języka francuskiego obcokrajowców, gdzie zapewne nigdy byśmy same nie dotarły. Swoimi przeżyciami i wiadomościami podzielimy się z innymi, same zaś wzbogaciłyśmy swoja wiedzę i doświadczenie. Bardzo dziękujemy.

Kurs językowy w Dublinie

Sprawozdanie z kursu językowego w Dublinie w ramach projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”

AKTYWNI-NAUCZYCIELE-JEDNOCZA€ž-EUROPE˜_PRZEZINNOWACJE_tn

AKTYWNI-NAUCZYCIELE-JEDNOCZĄ-EUROPĘ-PRZEZ_INNOWACJE_tn

Europejski Dzień Języków

W ramach upowszechniania projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” dołączyliśmy do akcji Europejski Dzień Języków. Miało to miejsce podczas szkolnej wycieczki do Hiszpanii, w dniu 26.09.2016 roku. Troje nauczycieli biorących udział w tym projekcie wraz z pozostałymi opiekunami i uczniami uczestniczyło w Europejskim Dniu Języków pod hasłem Spanish English together (English words in Spain, Spanish words in English) W tym dniu rozmowy toczyły się w języku angielskim i hiszpańskim, a także zostały zorganizowane różnego rodzaju quizy, gry i zabawy. Nauczyciele ubrani w specjalne koszulki z nazwą projektu i stosownymi logotypami upowszechniali również informacje o projekcie oraz źródle jego dofinansowania.

Kurs metodyczny w Dublinie

Sprawozdanie nauczycieli języka angielskiego z kursu metodycznego w Dublinie

sprawozdanie-UKDS1

Gazetka ścienna o Irlandii i Dublinie

W sali 16 naszego Gimnazjum powstała gazetka ścienna na temat Irlandii i Dublina z materiałów przygotowanych przez panie Urszulę Kogut i Dorotę Ślęzak – uczestniczki kursu metodycznego w Dublinie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o atrakcjach Dublina, o związanych z nim pisarzach, poetach i dramaturgach oraz o irlandzkiej muzyce, tańcu i symbolach.

Gazetkę ścienną z materiałów przygotowanych przez uczestniczki kursu języka angielskiego w Dublinie – panie Karolinę Stasińską, Agnieszkę Kawalec-Janiszewską i Monikę Lewicką – można obejrzeć w szkolnej bibliotece.

Zakładkowy zawrót głowy

8 grudnia pod okiem p. Karoliny Stasińskiej i p. Agaty Kowal odbyły się warsztaty zatytułowane ZAKŁADKOWY ZAWRÓT GŁOWY, Przygotowanie zakładek to nie taka prosta sprawa, zwłaszcza, że każda z prac miała posiadać akcent anglojęzyczny, bo warsztat ten służył upowszechnianiu europejskiego projektu Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje, który realizowany jest w naszym gimnazjum. Ponad to były też realizacją jednego z celów, działającego u nas w szkole Zespołu do spraw czytelnictwa, czyli promocji czytania. Wspólnie bawiąc się rozmawialiśmy o preferencjach czytelniczych i własnych zainteresowaniach. Gotowe zakładki (bookmarks) można oglądać w szkolnej bibliotece.

O projekcie w Radiu Kraków

Program „Erasmus” obchodzi w tym roku w Polsce 30 urodziny. 19 stycznia 2017, na zaproszenie prowadzących audycję „Przed hejnałem” w Radiu Kraków, koordynatorki szkolnego projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” (realizowanego na zasadach Erasmus+) Urszula Kogut i Dorota Ślęzak wzięły udział w programie poświęconym  jubileuszowi „Erasmusa”.

Miałyśmy okazję, poprzez udział w rozmowie na antenie, opowiedzieć o programie Erasmus+, który dedykowany jest kształceniu, szkoleniom, młodzieży i inicjatywom związanym ze sportem. Dawny Erasmus, którego 30 lecie jest w tym roku obchodzone, jest obecnie częścią tego nowego programu Unii Europejskiej przewidzianego na lata 2014-2020.

Projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” realizowany w Gimnazjum nr 2 został stworzony w oparciu o wytyczne i priorytety programu Erasmus+ i jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Na antenie opowiedziałyśmy o sposobach finansowania  naszego projektu jak i o korzyściach, które projekty europejskie dają nie tylko studentom i młodzieży szkolnej, ale także nauczycielom w ramach akcji 1 lub akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna.

Podzieliłyśmy się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami ze szkolenia metodycznego w Dublinie i uwagami dotyczącymi koordynacji projektu. Wymieniłyśmy zaplanowane mobilności i te, które zostały już zrealizowane. Opowiedziałyśmy w jaki sposób szkolenia mogą przekładać się na praktykę szkolną i jak współpraca międzynarodowa z nauczycielami z innych szkól zagranicznych uczestniczących w projekcie może być wykorzystana w szkole.

Zaznaczyłyśmy, że nie był to pierwszy program realizowany przez nas z funduszy europejskich w Gimnazjum nr 2. Zachęciłyśmy słuchających audycji nauczycieli do pisania i składania wniosków oraz zaoferowałyśmy pomoc zainteresowanym aplikowaniem o dofinansowanie szkolnych projektów z funduszy europejskich, podając przy okazji adres strony naszego gimnazjum.

Dorota Ślęzak i Urszula Kogut

Ucieczka z ławek – szkoła w muzeum

W przededniu zimowych ferii wychowawczyni klasy 3a zdecydowała się na przeprowadzenie nietypowej lekcji wychowawczej w przestrzeni muzealnej. W tym celu skorzystała z zaproszenia Muzeum Narodowego w Krakowie, które oferuje darmowe bilety grupowe do wybranych oddziałów. Tematem zajęć były aspekty wielokulturowości na podstawie sztuki zachodnioeuropejskiej. W tym celu wykorzystano ekspozycję Ośrodka Kultury Europejskiej „Europeum”. W trakcie 60-minutowych zajęć, uczniowie mieli okazję do zapoznania się z różnymi aspektami wielokulturowości podziwiając przy tym wybitne dzieła malarstwa i rzeźby zachodnioeuropejskiej zgromadzone w budynku starego Spichlerza. Centralnym obrazem stało się „Kazanie św. Jana Chrzciciela” Pietera Brueghela młodszego, które stanowiło osnowę zajęć. Młodzież pracując zespołowo doszukiwała się rozmaitych interpretacji multikulturowości: w układzie chronologicznym (na przestrzeni epok), religijnym (w malarstwie biblijnym), wśród propagatorów stosunków politycznych i ekonomicznych (portrety i posągi), bazując na przedstawicielach rozmaitych kast i grup społecznych prezentowanych przez artystów począwszy od XIV, a na XX wieku kończąc. Puentą warsztatów było obejrzenie animacji Jacka Kaczmarskiego pt.”Przepowiednia Jana Chrzciciela”. To innowacyjne spotkanie z zagadnieniem wielokulturowości wplecione w atmosferę szeroko pojętej kultury sztuki dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń natury estetycznej i emocjonalnej, kreując u młodzieży postawę świadomego Europejczyka.

Pierwsze spotkanie EUROPROF
Link do „Enlace” (gazetki ministerialnej), w której o nas piszą (zobacz)

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

28 lutego w  Gimnazjum nr 2 w Krakowie, w ramach projektu „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje” rozpoczął się cykl warsztatów przygotowujących do 21. edycji Międzynarodowych  Targów Książki w Krakowie.

W związku z tym, że w roku 2016,  nagrodę „Listy Goncourtów-polski wybór” zdobyła powieść Gaël Faye „Petit Pays”, uczniowie w trakcie warsztatów poznają książkę oraz autora, między innymi poprzez czytanie fragmentów, budowanie historii w języku francuskim, słuchanie piosenek. Już wkrótce zapraszamy do lektury bloga prowadzonego przez dwie uczestniczki zajęć.

B. Merynda i B. Skwarło

Kraków, 28.02.2017r.

2017 rok jest rokiem kultury i twórczości francuskiej w Krakowie.

W dniu 28 lutego br. fascynacji Francji i kultury francuskiej z Gimnazjum Nr 2 w Krakowie spotkali się w ramach cyklu spotkań przygotowujących do XXI Targów Książki w Krakowie, które odbędą się 26 -29 października w Krakowie.

„Petit Pays” jest to książka, która  będzie tematem kolejnych spotkań organizowanych co miesiąc do października 2017. Będziemy czytać fragmenty książki i budować historie w języku francuskim dotyczące tej powieści.

Gaël Faye urodził się w 1982 roku w Burundi. W 1995 roku, po wybuchu wojny domowej przybył do Francji.  Gaël Faye studiował w szkole biznesu jednak porzucił fundusze inwestycyjne, aby zająć się muzyką. W sierpniu 2016 roku opublikował pierwszą powieść „Petit Pays”. 17 listopada 2016 roku został wyróżniony nagrodą Goncourtów dla studentów za tę książkę.

Na spotkaniu słuchaliśmy piosenki „Petit Pays” https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk  oraz opowiadaliśmy o biografii Gaël Faye.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 14 marca w naszej szkole.

Kraków, 14.03.2017r.

Na dzisiejszym spotkaniu (14.03.17r.) rozmawialiśmy w dalszym ciągu o Gaëlu Faye. Słuchaliśmy kolejnej piosenki Gaëla „Irruption” https://www.youtube.com/watch?v=2CT2p4adHXA. Rysowaliśmy drabinę (l’échelle) „życia” pewnej rodziny. Opisywaliśmy dzieciństwo Gabriela (Gabi) oraz robiliśmy opis mamy i taty.

Było świetnie, nie możemy doczekać się następnego spotkania, które odbędzie się 11.04.17r. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Dzień Św. Partyka – Dublin 2017

Zapraszamy do obejrzenia gazetki w sali nr 17 prezentującej przygotowania do irlandzkiego święta narodowego w Dublinie w marcu 2017.

Gazetka przygotowana została przez anglistki Elżbietę Chruścicką i Agatę Tybor po powrocie z kursu metodycznego English & Culture : Methodology of Culture for Teachers of English, w terminie 26 luty 2017 – 04 marzec 2017 w Dublinie w ramach projektu  „ Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowację” realizowanego w Gimnazjum nr 2 .

Kurs metodyczny w Dublinie
Obchody Dnia Św. Patryka w Gimnazjum 2
Dzień Świętego Patryka, który obchodzony jest 17 marca, jest irlandzkim świętem o wymiarze narodowo – religijnym. Mówi się, że w Dniu św. Patryka każdy jest Irlandczykiem, niezależnie od narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia.

17 marca został ustanowiony świętem ku czci misjonarza i biskupa, świętego Patryka, który poprzez swoją działalność duszpasterską krzewił wiarę chrześcijańską w Irlandii. Wsławił się on między innymi tym, że tłumaczył dogmat o Trójcy Świętej przy użyciu koniczyny, która w rezultacie stała się jednym z symboli Irlandii i tego święta.

Dzień świętego Patryka, to jedno z najweselszych i najchętniej obchodzonych świąt na całym świecie. Tego dnia mają miejsce wesołe parady, festyny i uliczne pochody, w których dominuje zieleń, nie tylko w Irlandii, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii, Australii czy w Polsce. W wielu krajach na świecie coraz popularniejsze staje się farbowanie lub podświetlanie znanych miejsc na zielono. Kraków także włączył się w obchody tego dnia podświetlając na zielono kładkę o. Bernatka i estakadę Lipska – Wielicka.

W tym roku Gimnazjum nr 2 znalazło się w międzynarodowym towarzystwie krajów i instytucji obchodzących to święto. W ramach obchodów Dnia Świętego Patryka został ogłoszony konkurs plastyczny „Symbole i barwy Irlandii”. Wszystkie przedłożone komisji prace były bardzo starannie wykonane, stąd wyłonienie wyróżnionych nie było proste. Plakaty są już wywieszone w sali nr 16, aby każdy miał możliwość podziwiania dzieł naszych gimnazjalistów.

Miesiąc Języka Ojczystego

W marcu nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji zatytułowanej Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego święta pani bibliotekarka wraz z p. Agnieszką Kawalec-Janiszewską i p. Sabiną Feluś przygotowała szereg konkursów i zabaw ze słowem. Przychodziliśmy do biblioteki na długich przerwach, by zmierzyć się z przygotowanymi na każdy dzień zadaniami. Była ortografia, układanie cytatów, słowa na literę, synonimy, połamańce językowe, rymy i związki frazeologiczne. Zabawa była przednia, zwłaszcza że niektóre z ćwiczeń były ograniczone czasowo. Każda konkurencja była punktowana, a my przez cały ten okres zbieraliśmy skrzętnie punkty, które pozwoliły wyłonić zwycięzców. I tak na podium stanęli:

I miejsce – Julia Franaszek kl. 1f

II miejsce – Klaudia Jurkowska kl. 1f

III miejsce – Rebeka Wasilewska kl. 1d

Wyróżnienie – Dominika Gąsiorek kl. 3d

Specjalnie dla uczniów klas wielokulturowych panie przygotowały uproszczone liczne zadania, które pozwoliły im włączyć się w te obchody. Wraz z p. Bibianą Meryndą przeprowadzone zostały specjalne lekcje języka polskiego. Najwięcej radości wywołały połamańce językowe i spotkania z frazeologią. Warto dodać, że jest to inicjatywa ujęta również w zakresie upowszechniania projektu Erasmus+, czyli „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”, który realizowany jest w naszym gimnazjum.

Duże zainteresowanie, które wywołała akcja pozwala mniemać, że w przyszłym roku będzie ona przeprowadzona ponownie.

OKO W OKO Z KINGIEM

Obok wielu akcji czytelniczych realizowanych w naszym gimnazjum, znalazła się inicjatywa czytelniczo-plastyczna, która miała na celu przybliżyć dorobek literacki Stephena Kinga. Inspiracją do tego pomysłu są, przypadające w tym roku, 70 urodziny wspomnianego autora. W naszej szkole jest to pierwsza z dwóch zaplanowanych akcji w tym zakresie. Już wkrótce rozpocznie się ostatnia edycja całorocznego, wieloetapowego konkursu „Poleć przeczytaną książkę”, w którym recenzją będzie publikacja tegorocznego jubilata.

Konkurs „Oko w oko z Kingiem” jest też jednym ze sposobów upowszechniania europejskiego projektu Erasmus+ „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”, który jest realizowany w naszej szkole. Zadaniem konkursowym było wykonanie okładki książki Stephena Kinga. Dodatkowym wymogiem było zawarcie tytułu w j. angielskim. Na konkurs wpłynęło 8 prac wykonanych różnymi technikami. Zespół ds. Czytelnictwa w składzie: p. M. Lewicka, p. D. Pławecka, p. J. Piróg, p. Kawalec-Janiszewska, p. A. Kowal, p. K. Stasińska, miał trudny orzech do zgryzienia, bo poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Jury oceniało, zgodność pracy z tytułem, atrakcyjność i estetykę wykonania. Po długotrwałych obradach i głosowaniu komisja zdecydowała, że zwyciężczynią konkursu jest Milena Chyla, a drugie miejsce zajęła Gabriela Woźniak. Nagrodą główną jest książka Stephena Kinga ufundowana przez Radę Rodziców, której tytuł laureatka wybierze sama.

Projekt doskonale wpisuje się w ustalony przez Ministerstwo Rok Czytelniczy, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach czytelniczych organizowanych w naszym gimnazjum.

Skip to content