Projekty i warsztaty realizowane w XLII LO w roku szkolnym 2022/2023

1. Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
– odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
– doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

2. Chłopska Szkoła Biznesu
Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna, symulacyjna gra planszowa. W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy rozgrywki  nastawieni są na pomnażanie majątku – zwycięża ten, kto w trakcie rozgrywki zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas rozgrywki z wykorzystaniem Chłopskiej Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. szpitala miejskiego, orkiestry dętej, straży pożarnej.Gracze wcielają się w role XVIII-wiecznych rzemieślników piekarza,
kowala lub tkacza, wytwarzają towary (chleby, bryki, płótna), handlują ze sobą i organizują wyprawy handlowe do miast Europy. Wygrywa osoba lub spółka handlowa, której uda się zgromadzić największy kapitał. Sukces gracza w dużej mierze zależy od umiejętności współpracy i negocjacji z innymi graczami.

3. Szkolny Budżet Obywatelski
Skierowany jest do uczniów szkół średnich, którzy dzięki udziałowi w procesie SzBO, będą mieli możliwość planowania, tworzenia, oceniania oraz realizowania projektów obywatelskich wśród szkolnej społeczności. Szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma budżet w wysokości 6000 zł. O sposobie wydatkowania oraz przeznaczeniu budżetu zadecydują uczniowie.

4. Pierwsza firma krok po kroku – Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Edukacyjny projekt przybliżający uczniom zasady zakładania własnej działaności gospodarczej. W trakcie szkolenia  poruszane są treści takie jak działalność nierejestrowa, jednoosobowa działalność gospodarcza, profil zaufany, ZUS, podatki czy dofinansowania własnej działalności.

5. Projekt Revasa – symulacje biznesowe dla uczniów
Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzanie firmą to narzędzie przeznaczone do nauki biznesu i zarządzania. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.

6. Międzynarodowy Tydzien Geomorfologii – Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbywa się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy. Wiele z nich jest w formie online, stąd uczniowie mogą brać udział w spotkaniach prowadzonych na różnych uniwersytetach w Polsce.

7. Turniej Młodych Fizyków: Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków – łączący w sobie elementy pracy naukowej i zespołowej. W tym roku zajęliśmy 3 miejsce w ogólnopolskich w półfinałach Turnieju.

8. Uczeń jako twórca pomocy dydaktycznych z fizyki: projekt realizowany na lekcja i kółku fizycznym. Tworzone samodzielnie przez uczniów pomoce naukowe, umożliwiły połączenie praktycznych doświadczeń, pozwoliły również  stworzyć ciągłość poznawczą między potoczną wiedzą ucznia a wiedzą naukową. Wszystkie pomoce materialne i multimedialne usprawniły proces nauczania i uczenia się, a uczniom dały satysfakcje ze zrozumienia zjawiska i możliwości zaprezentowania się przed grupa rówieśniczą. 

9. Projektanci edukacji: „Fizyka na wyciągnięcie ręki”. Projekt polegał na przygotowaniu przez uczniów plansz dydaktycznych z fizyki oraz wygenerowaniu do nich kodu QR.

10. Projekt STAMPEd – ERASMUS+ KA2 – kontynuacja zeszłorocznego projektu w grupie zaawansowanej

Nasza pani prof. dr Beata Sobocińska, nauczycielka biologii, obecnie koncentruje się na zagadnieniu wpływu notowania na uzyskiwane efekty nauczania. Problem badawczy brzmi: „Jak sposób umiejętności prowadzenia notatek wpływa na efekt uczenia się cytologii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego?”. Zagadnienie zostało opracowane w klasie 1d (z rozszerzeniem biologicznym). Uzyskane wyniki zostaną przedstawione podczas mini konferencji na Wydziale FAIS UJ w kwietniu 2023 r., a następnie zaprezentowane na konferencji międzynarodowej w Słowenii w czerwcu 2023 r.

11.Projekt RISE  – ERASMUS+ Remote Inquiries in Science Education.

Celem projektu jest wspieranie nauczycieli prowadzących badania eksperymentalne w warunkach zdalnego nauczania. Opracowane metody znajdą swoje zastosowanie nie tyko w czasie lockdownu, ale także stanowią ofertę możliwości profesjonalnego uczenia się na odległość np. podczas wspierania uczniów z przewlekłą chorobą. Kształcenie zawodowe w zakresie programu RISE zostało skoncentrowane na doświadczeniu i udostępnianiu uczenia się opartego na dociekaniu na przedmiotach przyrodniczych w szkole średniej. Umożliwiło również wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, nauczycielami z Irlandii, Belgii, Słowenii i Polski.  

12. Projekt „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”

Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród młodzieży. Projekt dostarcza kompleksowej wiedzy o całym łańcuchu dostaw surowców, począwszy od etapu poszukiwania złóż kopalin poprzez ich eksploatację, produkcję surowców mineralnych i ich użytkowanie, a także – tam gdzie to możliwe – recykling surowców, z uwzględnieniem kwestii odpowiedzialnej rekultywacji terenów pogórniczych. Idea projektu zakłada propagowanie i upowszechnianie rzetelnej i aktualnej wiedzy w przytoczonym obszarze tematycznym przy użyciu różnych środków przekazu i narzędzi metodycznych. Obejmą one zarówno działania w obszarze edukacji szkolnej, jak i o charakterze popularnonaukowym – nie związane bezpośrednio z obowiązującymi programami nauczania. Finalnie jednak efektem projektu ma być wzrost świadomości w zakresie pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w grupie wiekowej od 10 do 18 lat. Projekt ma za zadanie wskazać odbiorcom niepodważalną rolę surowców mineralnych oraz górnictwa – jako wciąż ich podstawowego źródła – w trzech głównych obszarach: 1) zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych społeczeństwa; 2) rozwoju gospodarczym; 3) w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego, w tym energetycznego i militarnego. Projekt został zrealizowany podczas lekcji wychowawczej w klasie 3b oraz na lekcjach geografii w klasach 2a i 3a.

13. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to ogólnopolski projekt edukacyjny, umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno klasyką, jak i twórczością współczesną), pogłębienie wiedzy na temat sztuki filmowej, a także rozwój wrażliwości oraz przygotowanie do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Jest to cykl 7 spotkań w roku szkolnym w kinie. Każde polega na: prelekcji, obejrzeniu filmu i dyskusji. W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczą klasy 2C i 3D.

 14. Projekt Moje Finanse – program realizowany pod egidą inicjatywy edukacyjnej #Youth Empowered, powstałej z myślą o młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru kierunku edukacyjnego czy życia zawodowego. Poszerza wiedzę uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej i społecznej. Wartością dodaną programu jest dostęp do eksperckiej wiedzy i perspektywy biznesu, np. poprzez udział w dedykowanych dla młodzieży wydarzeniach i webinarach.

Projekty i warsztaty realizowane w XLII LO w roku szkolnym 2021/2022

1. Warsztaty z Centrum Edukacji Obywatelskiej – Czy słowem można zmieniać świat?  Warsztat odbył się w ramach projektu W świat z klasą? Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Młodzież w znacznej mierze postrzega świat poprzez niezliczone komunikaty docierające przez media tradycyjne i społecznościowe, dlatego warto, aby potrafiła je zrozumieć oraz poddać krytycznej analizie. W sposób szczególny odnosi się to do wiadomości i obrazów dotyczących mieszkańców i mieszkanek tzw. globalnego Południa (kraje Afryki, Azji czy Ameryki Południowej), którzy często prezentowani są bardzo stereotypowo.
Celami warsztatu było:
– nabycie umiejętności przydatnych w lepszym rozumieniu współczesnego świata oraz w prowadzeniu działań na jego rzecz;
– wzmocnieniu się w krytycznym odbiorze przekazów medialnych poprzez poznanie mechanizmu manipulacji;
– poznaniu metod potrzebnych do wyszukiwania rzetelnych informacji;
– uruchomienia empatii przy tworzeniu własnych komunikatów, szczególnie w zakresie myślenia wolnego od stereotypów i uwzględniania różnych perspektyw

2. Taki mamy klimat … Meteorologia i klimatologia dla każdego!
Popularyzacja osiągnięć naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii (MiK). Cykl 10 wykładów prowadzonych online, a promujący tematykę klimatyczną. Pogoda i klimat to zagadnienia pozornie dobrze nam znane, z którymi stykamy się na co dzień. Jednak wiedza przeciętnego człowieka na temat pogody, zjawisk atmosferycznych, zmian klimatu i ich skutków jest niewielka i bardzo powierzchowna.
W ramach projektu  naukowcy – pracownicy i doktoranci Zakładu Klimatologii IGiGP UJ lub/i zaproszeni goście zaprezentowali naszym uczniom najnowszą wiedzę na temat pogody i klimatu.

3. Krakowska Akademia Klimatu – cykl 4 spotkań w kinie Kijów
Jest to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół  ponadpodstawowych łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami  filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat połączonych z  dyskusjami z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami Miasta  Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju. Wybrane klasy z wielką satysfakcją uczestniczyły w spotkaniach.

4. Konferencja dla nauczycieli przedsiębiorczości na UP – Rola przedsiębiorczości w rozwoju podmiotów gospodarczych.
Warsztaty – narzędzie do symulacji oszustw w sieci  orgaznizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Projekt Revasa – symulacje biznesowe dla uczniów
Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzanie firmą to narzędzie przeznaczone do nauki biznesu i zarządzania. W ramach symulacji nasi uczniowie podejmowali realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworząc stanowiska pracy, zatrudniając pracowników, ustalając wynagrodzenia, kupując sprzęt, inwestując w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.

6. Projekt Jak rozmawiać o migracjach nie tylko w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej CEO
– święto ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go. Ten międzynarodowy tydzień poświęcony jest globalnym wyzwaniom. Zawsze organizujemy udział naszym uczniom w takich projektach.

7. Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii – Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbywa się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy. Wiele z nich jest w formie online, stąd uczniowie XLII LO biorą udział w spotkaniach prowadzonych na różnych uniwersytetach w Polsce.

8.Turniej Młodych Fizyków: Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków – łączący w sobie elementy pracy naukowej i zespołowej. Uczniowie z XLII LO zostali Finalistami konkursu na etapie ogólnopolskim w roku szkolnym 2021/2022

9. Uczeń jako twórca pomocy dydaktycznych z fizyki: projekt realizowany na lekcja i kółku fizycznym

Tworzone samodzielnie przez uczniów pomoce naukowe, umożliwiły połączenie praktycznych doświadczeń, pozwoliły również  stworzyć ciągłość poznawczą między potoczną wiedzą ucznia a wiedzą naukową. Wszystkie pomoce materialne i multimedialne usprawniły proces nauczania i uczenia się, a uczniom dały satysfakcje ze zrozumienia zjawiska i możliwości zaprezentowania się przed grupa rówieśniczą. 

10. Projekt Leothon Young SDG Leaders – nasi uczniowie zajęli 4 miejsce w Polsce

Inicjatywa dla licealistów, którzy musieli stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata i zaproponować zmiany w środowisku lokalnym związanym ze zrównoważony, rozwojem działania. Udział w Konkursie dał możliwość rozwijania praktycznych umiejętności, kompetencji, wymiany pomysłów z ekspertami, ale przede wszystkim dobrej zabawy.

11. Projekt Youth Krak Hack – nasi uczniowie zajęli 4 miejsce w Krakowie  

Zadaniem uczestników wydarzenia było opracowanie autorskich projektów dotyczących obszarów, wydarzeń lub kierunków interwencji w zakresie miejskiej polityki młodzieżowej, które sprawią, że Kraków stanie się dla młodych miastem bardziej przyjaznym, bezpiecznym, otwartym oraz odpowiadającym na ich potrzeby i wyzwania.

12. Maraton Biznesowy: Design+ Tech = Business wykreuj swój biznes

Projekt organizowany przy współpracy Kraków Miastem Startupów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Funduszem Rozwoju U. S. Embassy Warsaw. Uczniowie proponowali kreatywne pomysły i innowacje swoich biznes planów. Uczniowie zajęli 4 miejsce w Krakowie.

13. Projekt  StAmped: Międzynarodowy projekt  dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

W jaki sposób inspirować dociekliwość i postawę badawczą ucznia w pierwszej klasie liceum o profilu humanistycznym (na wybranym dziale, po zdalnym nauczaniu), aby łatwiej było uczniom zrozumieć otaczający ich świat?

14. Projekt STAMPEd – ERASMUS+ KA2

W projekt zaangażowane są 4 kraje (Irlandia, Belagia, Słowenia, Polska), reprezentowane przez 7 partnerów (w tym Wydział FAIS UJ ). Projekt jest długoterminowy, realizowany przez 36 miesięcy (IX 2020 – VIII 2023). Koncentruje wokół siebie ok. 100 nauczycieli, głównie fizyki i matematyki. Celem projektu jest diagnoza i wypracowanie strategii oraz materiałów wspomagających przejścia/przemiany w trudnych dla uczniów aspektach edukacji matematyczno-fizycznej. W roku szkolnym 2021/2022 został przeprowadzony pierwszy etap prowadzący do budowy grupy wsparcia dydaktycznego wśród zaangażowanych nauczycieli. Nasza prof. dr Beata Sobiocińska pracując z naszymi uczniami, przeprowadziła diagnozę, którą prezentowała podczas konferencji międzynarodowej, referat: “To what extent does the knowledge of the mathematical apparatus influence the correct interpretation of the results of biological experiments in the first grades of general secondary school?” (W jakim stopniu znajomość aparatu matematycznego wpływa na poprawną interpretację wyników eksperymentów biologicznych w pierwszych klasach liceum ogólnokształcącego?”). W świetle przeprowadzonych badań wśród uczniów klas pierwszych, wykazała, iż: 1) Znajomość aparatu matematycznego poprawia interpretację eksperymentów biologicznych. Odnosiło się to zarówno do prezentowania danych w postaci wykresów, jak i określania zmiennych zależnych i niezależnych oraz wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych doświadczeń; 2) Klasy o profilu matematycznym osiągają lepsze wyniki w analizie eksperymentów biologicznych niż klasy humanistyczne; 3) Po szkoleniu z analizy danych uczniowie klas innych niż o profilach matematycznych uzyskują bardziej znaczący procentowy wzrost umiejętności graficznej prezentacji wyników eksperymentu; 4) Troska uczniów o poprawność wykonania wykresów często powoduje, że zapominają oni o definiowaniu zmiennych i formułowaniu wniosków wynikających z eksperymentu.

15. Projekt Moje Finanse – program realizowany pod egidą inicjatywy edukacyjnej #Youth Empowered, powstałej z myślą o młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru kierunku edukacyjnego czy życia zawodowego. Poszerza wiedzę uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej i społecznej. Wartością dodaną programu jest dostęp do eksperckiej wiedzy i perspektywy biznesu, np. poprzez udział w dedykowanych dla młodzieży wydarzeniach i webinarach.

 

Projekt ERASMUS+ na lata 2019-2022 pod hasłem: „Educating the democratic citizens of tomorrow”. Program obejmuje szkoły z Hiszpanii, Portugalii, dwie z Grecji oraz z Polski – XLII LO (dowiedz się więcej)

 

Projekt ERASMUS+ na lata 2018-2020 pod hasłem: „SOS – Sustain Our Souls” (dowiedz się więcej)

 

 VI edycja projektu: „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju” (dowiedz się więcej)

 

Projekt ZDROWA JA (zobacz więcej)

 

Projekt OTWARTA FIRMA

Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Otwarta Firma.

Projekt ten realizowany jest w ramach jubileuszowego X Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Program objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju RP.

Link do projektu: https://otwarta-firma.junior.org.pl/pl

Certyfikat (zobacz)

                                                                                                                                                     

 

VII edycja projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” 2018/2019 (zobacz więcej)

 

Skip to content