W dniu 20 marca odbyła się już szesnasta edycja programu „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w którym uczestniczyli uczniowie z klasy IA, IB, ID, IE, w sumie aż 28 uczestników.

„Dzień Przed­się­bior­czości” jest programem skie­ro­wanym do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych, sprzy­ja­jącym podej­mo­waniu przez młodych ludzi traf­nych decyzji w plano­waniu dalszej drogi eduka­cyjnej i zawo­dowej. W ramach programu uczniowie odbyli praktyki w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach, które zdecydowały się przyjąć uczniów na dzień praktyk. Uczniowie mogli poznać  specy­fikę danego zawodu i zwery­fi­kować swoje wyobrażenia o nim z rzeczy­wi­sto­ścią, a także zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Dla uczniów, jak i dla firm był to świetny spraw­dzian, dający możli­wość konfron­tacji ocze­kiwań wobec przy­szłych prze­ło­żo­nych, a praco­dawcom dał szansę na poznanie poten­cjal­nych pracowników.

Na zakończenie praktyk każdy z uczniów miał za zadanie wypełnić specjalny dzienniczek praktyk dotyczący charakterystyki stanowiska pracy wybranego przez siebie. Odbyte przez uczniów praktyki stały się cennym doświadczeniem, które na pewno zaowocuje przy wyborze przyszłego zawodu.

Uczniowie po praktykach zdecydowanie byli zadowoleni i większość z nich utwierdziła się w swoich wyborach. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w przyszłorocznej edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”.

Przedsiębiorstwom i instytucjom, które umożliwiły naszym uczniom poznanie tego, na czym polega praca, a także konsultantom, którzy cały dzień opiekowali się naszymi uczniami chcielibyśmy serdecznie podziękować:

  • Radio RMF
  • IBM Polska
  • Browar Lubicz
  • Kancelaria Adwokacka Krzysztof Sowicki
  • Kancelaria Adwokacka Patrycja Mozgała
  • Greg-Wet – lecznica dla zwierząt
  • Ambuvet – gabinet weterynaryjny
  • Firma Eltcrac System
  • Firma Astor
  • Firma Homla

Projekt prze­pro­wa­dziły Anna Manczyk  (podstawy przedsiębiorczości) i Joanna Kozub (doradca zawodowy)

 

Skip to content