Szanowni Maturzyści!
Zapraszamy po odbiór w szkole świadectw dojrzałości 9 lipca 2024 r., w sali 2, zgodnie z poniższym harmonogramem:

godz. 9.00 klasa A,
godz. 9.45 klasa B,
godz. 10.30 klasa C,
godz. 11.15 klasa D,

godz. 12.00 absolwenci z ubiegłych lat.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

dr Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

Skip to content