Szanowni Maturzyści! 
Zapraszam po odbiór w szkole świadectw dojrzałości 7 lipca 2023 r., w sali 2, zgodnie z poniższym harmonogramem:
godz. 8.00 klasa A1,
godz. 8.45 klasa B1,
godz. 9.30 klasa C1,
godz. 10.15 klasa D1,
godz. 11.00 klasa E1,

godz. 12.00 absolwenci z ubiegłych lat.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

 

dr Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

Skip to content