Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuację robót związanych ze stabilizacją posadowienia budynku Liceum XLII Ogólnokształcącego (dawnego Gimnazjum nr 2) im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Załączniki do siwz: 

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Ekspertyza konstrukcyjna, aneks do ekspertyzy
  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  3. Przedmiar
  4. Pozwolenie konserwatorskie, nakaz budowlanyprzedłużenie ważności nakazu

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3A

Oświadczenie 

Załącznik nr 3B

Oświadczenie 

Załącznik nr 4

Wzór umowy 

Załącznik nr 5

Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 6

Wykaz osób 

Załącznik nr 7

Informacja o grupie kapitałowej 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane

Skip to content