Od początku 2015 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę poprzez Innowacje”. Projekt ma na celu doskonalenie nauczycieli i wielokierunkowy rozwój szkoły, korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt jest realizowany na zasadach europejskiego programu Erasmus+.

Jednym z narzędzi rekomendowanych przez program Erasmus+ jest platforma eTwinning. Dzięki tej platformie cyfrowej uczniowie mają szansę zwiększyć swoje umiejętności językowe oraz z zakresu korzystania z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), nauczyciele mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów zaangażowanych we wspólne działania, a szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o ciekawe metody pracy oraz promuje siebie w Krakowie, w Polsce i w Europie.

Przy pomocy platformy eTwinning nawiązałam kontakt ze szkołą średnią IT „C. Cattaneo” w San Miniato we Włoszech i we współpracy z tamtejszą nauczycielką języka angielskiego, panią Beatrice Bianucci, powstał projekt „Beyond European Borders”, w który zaangażowani są nauczyciele języka angielskiego i uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Holandii, Francji, Słowacji i Polski. Projekt ma na celu nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami z różnych szkół w Europie, doskonalenie języka angielskiego, korzystanie z narzędzi cyfrowych, prowadzenie dialogu interkulturowego promującego takie wartości jak tolerancja, wzajemne zrozumienie oraz poszanowanie różnorodności kulturowej i praw człowieka.

Uczniowie naszych klas gimnazjalnych, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie „Beyond European Borders” zostali pod koniec listopada 2017 r. skontaktowani poprzez adresy emailowe z uczniami z ww szkoły we Włoszech. Projekt będzie realizowany do maja 2018 r. i w trakcie tego okresu uczniowie będą m.in. prowadzić korespondencję emailową na ustalone tematy wg harmonogramu pracy i przesyłać sobie krótkie filmy tematyczne, a ich nauczyciele będą monitorować przebieg projektu i postępy uczniów. Całość projektu jest systematycznie dokumentowana na platformie eTwinning.

                                                             Dorota Ślęzak (nauczyciel języka angielskiego)

Skip to content